MASSA

Projektet MASSA studerar den enorma potentialen i att vända de miljontals ton stenmassa, som genereras i samband med tunnelbanans pågående utbyggnad, från rest till resurs. Genom ett unikt samarbete utforskar projektet nya synergier och möjliga framtida livsmiljöer nära och i Stockholms vatten.

Bakgrund

Under 1950- och 60-talet blåste positiva vindar över Sverige. Med nyvunnen framtidstro och nya moderniseringsideal i ryggen byggdes Stockholms tunnelbana. Som del av den tidens rekreations- och folkhälsoideal användes restmassorna från tunnelbanebygget till att bl a skapa tio artificiella toppar runt om i staden, däribland Hammarbybacken och Högdalstoppen. 

 

Idag befinner vi oss i en annan tid men i liknande situation. Tunnelbanans utbyggnad och andra offentliga infrastrukturprojekt genererar miljoner ton schaktmassor. Massorna, som har lagts ut på entreprenad, forslas till stor del ur staden på lastbil till upplag i olika delar av landet. Samtidigt står staden inför stora utmaningar; fragmentiserade ekologiska livsmiljöer, förlust av biologisk mångfald och svåra globala klimatförändringar liksom ökad social segregation. 

Forskningsprojektet MASSA ​

Det finns en möjlighet i vår tid att ändra blicken på stenen som nu genereras; från en kostsam rest till en direkt och nära resurs för mest värdeskapande allmän nytta.  Flera av tunnelbanebyggets uttag är vid vatten i innerstaden. Både transporter vattenvägen liksom användning av stenen kopplat till vatten framstår som en stor möjlighet i tiden.  

 Vi kan välja att använda denna allmänna och värdefulla resurs för att adressera våra mest akuta frågor. 

Forskningsprojektet föreslår en strategi och fem konkreta åtgärder i form av nya livsmiljöer i Stockholms inre arkipelag, inklusive ett pågående projekt från Exploateringskontoret Stockholm stad, Kolkajen. Med stenen som resurs kan vi fortsätta utveckla stadens livskraft i gränslandet land och vatten utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar. Med det slutgiltiga målet att människan kan leva i symbios med naturen.

MASSA-projektet är ett samarbete mellan Stockholm stad, KTH, Gaia arkitektur och konstnärer och finansierat av FORMAS och ARQ.

Kontaktperson

Marta Bohlmark

Mer info

MASSA i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stadens tunnelrester kan omskapa liv i Stockholms inre arkipelag

Aktör MASSA

Mötesplats H₂O: Kan vi använda miljontals ton sten från stadens infrastrukturprojekt för att skapa nytt liv vid Stockholms vattenkanter?

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.