JOM

Under de närmaste åren kommer många att söka lösningar för att bättre ta hand om dagvattnet i våra tätorter. För att fånga vattnet och hålla bädden på plats krävs en korrekt dimensionerad låda. JOM – Järn i Offentlig Miljö –  satsar på utveckling inom teknik, form och funktion som möter nutida och framtida krav och erbjuder högkvalitativa gjutjärnsprodukter och smidesprodukter för trädskydd, utsmyckning och funktion i offentliga miljöer.

Framtidens regnbäddar

JOM har ett flexibelt system av betongfundament som möjliggör unik utformning för varje plats där vattnet skall fångas.En växtbädd utformas för att tillgodose växternas behov av syre, vatten och näring. Det är viktigt att använda rätt substrat i bädden för att passa växter och funktion. En regnbädd för dagvattenhantering verkar som ett naturligt biofilter genom fördröjning och filtrering av dagvattnet.Trög avledning av dagvatten sker oftast i öppna utdragna system och på allmän platsmark. Teknisk utformning som används för en trög avledning är svackdiken, bäckar och kanaler. Vid en samlad fördröjning samlas dagvatten från större avrinningsområden på allmän platsmark och systemen är oftast öppna såsom dammar, våtmarker eller sjöar. I en hållbar dagvattenhantering är målet att efterlikna den naturliga vattencykeln i så stor utsträckning som möjligt. Dagvattnets föroreningsinnehåll är också en viktig aspekt som styr vilken typ av lösning som kan användas.

Under växtsäsongen tar växterna upp fosfor och kväve ur vattnet som de omvandlar till biomassa Beroende på vilka förutsättningar som finns på platsen kan en regnbädd antingen vara designad för att möjliggöra infiltration till den underliggande jorden. Leda vidare vattnet med hjälp av ett dräneringsrör i bottnen eller en kombination av dem båda. Exempel på platser där regnbäddar används med framgång är parkeringsplatser, längs med gator, refuger, privata bostadsområden, industriområden eller andra typer av restytor.

Fånga vattnet

En regnbädd kan beskrivas som en sänkning i landskapet, täckt med vegetation dit dagvatten kan ledas. Konceptet bygger på att efterlikna den naturliga hydrologiska vattencykeln och att ta hand om dagvattnet så nära källan som möjligt. En korrekt konstruerad regnbädd bör kunna infiltrera och rena vatten på liknande sätt som sker i naturliga miljöer. Istället för att leda ner dagvatten i ett underjordiskt ledningssystem kan vattnet ledas till en regnbädd. Konstruktionen består av en yta täckt med vegetation ovan ett preparerat filtermaterial och ett dräneringsrör i bottnen.

Kontaktperson

Maria Silfverschiöld

Mer info

JOM i programmet

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022. 

Regnbäddar i urban miljö

Aktör JOM

Mötesplats H₂O: JOM pratar om sin verksamhet.

Stockholm H₂O Program

Aktör Stockholms stad

Alla utställare finns längs kajen på Strandvägen i Stockholm den 26-28 augusti 2022.